Премини към основното съдържание

Общи условия за ползване на сайта

1."ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД,  ЕИК 206675191,  предоставя  на физически и юридически лица, чрез сайта  www.imotbezbroker.bg, включително чрез  неговите  мобилни версии и приложения, възмездни  и безвъзмездни услуги на информационното общество, подробно изброени в т.2 от настоящите Общи Условия.

2.Предоствяните от "ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД, чрез сайта www.imotbezbroker.bg, услуги, включват  възможност за търсене, разглеждане  и публикуване на обяви за продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, предлагани  директно от собственици на имоти -  физически или юридически лица,  без посредничеството на брокери на недвижими имоти и търговски дружества, предлагащи подобен тип консултантски услуги.

3.С приемането на  настоящите Условия, Вие декларирате, че сте навършили 18 годишна възраст и сте дееспособен/а.

4."ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД,  предлага съдържанието на този уеб-сайт при спазване на настоящите Общи условия,  като  запазва правото да променя условията  по всяко време и без предупреждение, като променените влизат в сила незабавно, след публикуването им в сайта. Със започване на  използването на сайта, Вие се съгласявате и обвързвате с условията, описани тук. В случай, че не сте съгласни с Правилата, трябва да напуснете сайта.

5. Съдържанието и функционалността на сайта /в т.ч. текстове, графики, лога, икони, изображения, както и тяхната подредба/ се притежават изключително от "ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД.
5.1.Забранено е копирането, изземването, качването, свалянето, показването на трети лица с търговска цел или разпространението на код или съдържание от сайта без изричното съгласие на "ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД.
5.2.Забранено е създаването на връзки към сайта без изричното съгласие на "ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД. Забранено е вмъкването на лого или друг знак на търговска марка, като част от връзка към този сайт без изричното писмено съгласие на "ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД.

6.За да бъде осигурен пълен достъп до  услугите,  предоставени от  "ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД, е  необходима регистрация в сайта.

6.1.Регистрацията в сайта  е безплатна.

6.2. За достъп и ползване на част от услугите /VIP обява, TOP обявява и предлаганите месечни абонаменти/  е  необходимо  допълнително заплащане. Условията и реда за ползване на  платените услуги  и начина на  тяхното заплащане  са публикувани в сайта.  

6.3.Регистрация в сайта се извършва лично. Не се допуска регистрацията от името на други лица, както и регистрация на брокери, посредници и консултанти в сферата на недвижимите имоти.   

6.4.При регистрация на частно лице се изисква следната  информация: потребителско име, мобилен телефон и имейл.
При регистрация на юридически лица се изисква следната информация: фирма /наименование на дружеството/, ЕИК, мобилен телефон, имейл и друга информация, посочена в регистрационната форма.
Използването на  тези данни става  само по начина, предвиден в Политика за защита на личните данни, с която може да се запознаете тук.

6.5."ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД,  запазва правото си да изисква представянето на допълнителна информация,  документи, включително подписани /саморъчно или с електронен подпис/, с цел  допълнителна идентификация при активирането на профил/акаунт или по всяко време след това,  при възникване на съмнения за точността и пълнотата на предоставените данни.
6.6. Потребителите на услугата  отговарят за всички действия, извършени чрез профила/акаунта, чрез използване на потребителско име и парола за достъп.

6.7. С натискането на бутона "Регистрация"   Вие извършвате електронно изявление, с което сключвате договор с "ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД, при настоящите Общи  Условия и се задължавате да ги спазвате.

6.8. Преди натискането на бутона "Регистрация" имате възможност да прегледате и редактирате посочената от Вас информация.

7. Част от услугите на сайта се  предоставят и без да е необходима регистрация. В такива случаи съгласието с настоящите Условия се изразява със самото започване на ползването на услугите.

8.С приемането на тези Условия Вие се съгласявате да бъдете адресат на електронни изявления от "ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД,   в електронна форма във връзка с настоящия Договор и Услугите в Сайта.

9.Потребителите се задължават да използват сайта в съответствие с настоящите Условия, допълнителните условия и напътствия, приложими за отделните Услуги, публикувани на съответните страници в сайта, и действащото българско законодателство.

10."ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД,  не  носи отговорност относно съдържанието на обявите,  не е посредник при взаимоотношенията между ползващите и  не гарантира самоличността на потребителите.

11."ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД  не носи  отговорност за точността, изчерпателността и верността на съдържанието,  обявите и  всякаква информация, публикувана от потребителите му.
11.1. "ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД    не носи  отговорност за  вреди, предизвикани  или по някакъв начин свързани с употреба на информация от сайта.

12.Потребителите на сайта могат да използват съдържанието само и единствено с цел търсене  и предлагане на недвижимо имущество и/или осъществяване на контакт с продавачи или наемодатели. Абсолютно забранено е  използването на  съдържанието на сайта  за други цели, освен с изрично писмено съгласие.

13.Потребителите на сайта се задължават да не смущават нормалната работа на техническите или софтуерни приложения и компютърни системи на "ИМОТ БЕЗ БРОКЕР"  ЕООД, както и на потребителите на сайта,  чрез недобросъвестни действия.

14. Публикуване на обяви:
14.1. Потребителите носят пълната отговорност за публикуваните от тях обяви и информация в сайта, като се задължават да предоставят точна, вярна и пълна информация относно недвижимите имоти.
14.2. Потребителите се  задължават да актуализират информацията за публикуваните от тях недвижими имоти,  в случай на възникнала промяна, както и да отстранят незабавно  обявата при продажба или отдаване под наем на имота, вкл. в случай, че  имотът няма да бъде предлаган по друга причина.   
14.3. Потребителите  се задължават да не публикуват повече от една обява за един и същ имот, обяви с подвеждащо съдържание или с цел различна от предназначението на Сайта, както и обяви с импулсни или чужди телефонни номера.
14.4. Потребителите се задължават да използват  полето "Снимки" в обявата единствено с цел представяне на снимки на съответния имот. Не се допуска качването на самостоятелни лога и други изображения, несвързани с конкретния имот.
"ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД,   не носи отговорност за достоверността на публикуваното съдържание. С публикуването на снимки, скици, схеми  на  предлагания от Вас недвижим имот или части от него,  Вие се съгласявате,  логото на сайта да бъде изобразено върху тях, след  корекция на изображението  на  администратор.  

15. Потребителите  гарантират, че имат право да използват всяко съдържание, което публикуват в Сайта, в противен случай носят отговорност за всички вреди, които произтичат  от това за "ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД  или за трети лица.

16. "ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД запазва правото си да отстрани или поиска редактиране на обяви/елементи на обяви или друго публикувано от Вас съдържание, неотговарящо на настоящите Условия  или на публикуваните в сайта допълнителни условия и напътствия.

17. "ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД,  запазва правото си да откаже, да спре временно или да прекрати предоставянето на Услуга:
(а) при нелоялно поведение от страна на потребител /напр. публикуване на неверни или подвеждащи обяви,  препращане към конкурентни сайтове и др./;
(б) при установяване на извършение на аналогични на извършваните чрез настоящия сайт дейности;
(в) при установяване на нарушение на тези Общи условия или на закона.
18. Потребителите  дават  изричното си съгласие  "ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД да направи достъпни  публикуваните  обяви и друго публично съдържание,  с цел предоставяне на Услугите, за което не дружеството не дължи възнаграждение.

19. С публикуването на съдържание в сайта Вие предоставяте на неговите потребители право да осъществяват достъп до него и да го ползват, съгласно тези Общи Условия за ползване и съгласно закона.

20. Прекратяване на профил/акаунт.

21.1. Вашият профил/акаунт може да бъде прекратен в следните случаи:
(а) по всяко време, със заявка от Ваша страна /чрез функционалността на сайта/;
(б) в случай, че създадения от Вас  профил/акаунт не бъде използван в течение на повече от 5 години;
(в) при съмнения за извършено наушение  на настоящите Общи условия, на други условия, предвидени в сайта или в закона;
(г) в други случаи, по преценка на "ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД;
21.2. При закриване на профил/акаунт и прекратяване на договора,  данните, съхранявани в сайта, се изтриват. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или при изрично искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

22. "ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД  запазва  правото си   да добавя нови услуги, да променя или премахва съществуващи услуги, без да е необходимо предварително предупреждение.

23. "ИМОТ БЕЗ БРОКЕР" ЕООД  не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на:
(а) ползване или невъзможност за ползване на сайта и/или услугите;
(б) ограничаване, прекратяване, изтриване или блокиране на Вашия профил/акаунт и/или Ваше съдържание в съответствие с настоящите Условия.

24.Споровете по настоящите Общи условия ще бъдат решавани от компетентния български съд.

25.В случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи Условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на други клаузи.

26.По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.

27.С цел оптимална функционалност  www.imotbezbroker.bg използва бисквитки. Използвайки го, Вие се съгласявате да употребите тази технология. Повече информация за бисквитките може да откриете тук.

 

imotbezbroker.bg